{ఫార్మ్}Andhra Pradesh YSR Cheyutha Scheme | Online Application Form

AP YSR Cheyutha Scheme | Andhra Pradesh YSR Cheyutha Scheme Application Form

Andhra Pradesh chief minister Jagan Mohan Reddy will soon be going to launch a new scheme for the women’s living in Andhra Pradesh. This scheme will be in favor of EWC  and minority community women. Each woman of these categories will receive Rs 75000 in 4 years. To gain the benefit of this scheme you have to fill the AP YSR Cheyutha Scheme Application Form.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్ మోహన్ రెడీ విల్ సూన్ బే గోవింగ్ తో లాంచ్ ఆ న్యూ స్కీమ్ ఫోర్ తే విమన్’శ్ లివింగ్ ఇన్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్. తీస్ స్కీమ్ విల్ బే ఇన్ ఫేవర్ ఒఫ్ య్వ్క్ అండ్ మైనోరిటీ కమ్యూనిటీ విమన్. ఈచ్ వుమన్ ఒఫ్ దీస్ కెటెగరీస్ విల్ రిసీవ్ ర్స్ 75000 ఇన్ 4 యియర్స్. తో గేన్ తే బెనిఫిట్ ఒఫ్ తీస్ స్కీమ్ యూ హ్యావ్ తో ఫిల్ తే అప్ య్శ్ర్ చేయూత స్కీమ్ అప్లికేషన్ ఫోర్‌మ్.

AP YSR Cheyutha Scheme Objective

Not all people in this country are equally financially good. In the case of women after attaining the age of ’50s, many women are sent out of their homes to old age homes by their families so that they can avoid the expenses incurred on them. To help such poor women. YSR Cheyutha Scheme{అప్ య్శ్ర్ చేయూత స్కీమ్} has been initiated.

Also, this scheme will helps to improve the financial condition of EWC Categories women.

నోట్ ఆల్ పీపల్ ఇన్ తీస్ కంట్రీ అరె ఈక్వలీ ఫైన్యాన్షియలీ గుడ్. ఇన్ తే కేస్ ఒఫ్ విమన్ ఆఫ్టర్ అటేనింగ్ తే ఆగే ఒఫ్ ’50శ్, మెనీ విమన్ అరె సెంట్ ఔట్ ఒఫ్ దెయర్ హోమ్స్ తో ఓల్డ్ ఆగే హోమ్స్ బై దెయర్ ఫ్యామిలీస్ సో ఠాట్ దే క్యాన్ అవాయ్డ్ తే ఎక్స్‌పెన్సస్ ఇంకర్డ్ ఓం తేం. తో హెల్ప్ సచ్ పువర్ విమన్ య్శ్ర్ చేయూత స్కీమ్  హాస్ బిన్ ఇనిషీయేటెడ్.

AP YSR Cheyutha Scheme

అప్ య్శ్ర్ చేయూత స్కీమ్ ఎలిజిబిలిటీ {Eligibility}

Women who are in between 45 to 60 years are eligible for this scheme.

Each beneficiary will receive Rs 19000/- yearly for the next 4 years.

SC, ST, OBC & Minority Community women’s will be only eligible to fill the application form.

Applicant should be a native of Andhra Pradesh.

 

Andhra Pradesh YSR Cheyutha Scheme 2019-20 Required Documents

ID Proof like Aadhar card or Ration Card

Caste Certificate.

Bank Account Details {Bank Passbook Photocopy}

Recently Clicked Passport Size Photographs.

 

AP YSR Cheyutha Scheme 2019-20 Application form

Till now, the Government of Andhra Pradesh has not officially cleared the process of filling the application form. We will update the process as soon as we heard any information regarding AP YSR Scheme Application Form.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *